Home Photo galleries


Chaushica
(Чаушица)

Gorna Korija
(Горна Корија)

View of Ezerishte
(Поглед на Езериште)

The longest lake
(Најдолгото езерце)

Lake at Ezerishte
(Езерце на Езериште)

Lake at Ezerishte
(Езерце на Езериште)

Lakes at Ezerishte
(Езерца на Езериште)

View of Ezerishte
(Поглед на Езериште)

Lake at Ezerishte
(Езерце на Езериште)

Ezerishte and Shara
(Езериште и Шара)

Lake on Ezerishte
(Езерце на Езериште)
The craggy area Ezerishte is a field with a group of small lakes on the north-western part of Bistra mountain, several kilometers north from Galichnik. Although on relatively high altitude (at about 1900 meters above sea level), these lakes are not glacial but craggy by their formation, which makes them unique, because the craggy fields are water penetrating. But here the lakes are constantly filled from the water of the nearby springs, although some of them may dry in the summer period.
 
Картсната област Езериште e поле со група на мали езерца во северозападниот дел на планината Бистра, неколку километри северно од Галичник. Иако се наоѓаат на релативно голема надморска височина (на околу 1900 метри), овие езерца според настанокот не се глацијални туку карстни, што ги прави единствени и ретки, поради фактот што карстните предели се водопропустливи. Но овие езерца константно се полнат со вода од блиските извори, иако неколку од нив преку лето пресушуваат.