Home Photo galleries


At the source
(На извориштето)

Upper part
(Горниот тек)

Upper flow
(Горниот тек)

Bridge
(Мост)

Entering the canyon
(На влез во кањонот)

Cascade array
(Низа од каскади)

The fourth waterfall
(Четврти водопад)

Cascades
(Каскади)

The third waterfall
(Водопад)

The second waterfall
(Втор водопад)

The first waterfall
(Првиот водопад)

Near Radika
(Во близина на Радика)

The canyon
(Кањонот)
From its source at about 1400 m above sea level, to the rivermouth with Radika at about 650 m above sea level, river Gjenevica flows through over 8 km of meadows, forest and rocks, making waterfalls and cascades. The most magnificent part is its canyon, which is not fully approachable because of the difficult terrain.
 
Од извориштето на околу 1400 m надморска височина, до утоката во Радика на околу 650 m надморска височина, реката Ѓеневица тече во должина од 8 km, низ ливади, шума и карпи, правејќи водопади и каскади. Највеличествен дел претставува најзиниот кањон, кој не е целосно пристапен, заради тешкиот терен.