Home Photo galleries


Medenica from far
(Меденица од далеку)

Behind Tonivoda
(Зад Тонивода)

Near Medenica
(Близу Меденица)

The central plateau
(Централната висорамнина)

On the top
(На врвот)
Medenica is the most popular peak for the mountaineers, not only in the Galichnik's surroundings, but in the whole Bistra mountain. It is also the highest peak with its 2163 meters above sea level.
Unlike from its neighbour Karbula peak, a panoramic view from Medenica is less spectacular (with the exception of the view towards Mavrovo Lake and the central plateau of Bistra), partially because of the other high peaks that surround it nearby.
 
Меденица за планинарите е најпопуларниот врв за искачување, не само во околината на Галичник, туку и на целата планина Бистра. Истовремено тој е и највисок врв со 2163 метри надморска висина.
За разлика од блискиот врв Карбула, погледот од Меденица е помалку спектакуларен (со исклучок на делот кон Мавровско Езеро и центрлната висорамнина на Бистра), што делумно се должи на опкруженоста со останатите блиски високи врвови.